spinner
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης www.philotelismos.gr

 
Το www.philotelismos.gr είναι επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.", (εφεξής αποκαλούμενου ΕΛΤΑ χάριν συντομίας) που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη των Αθηνών (ΑΦΜ: 094026421 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).

Ο Συνδρομητής/Χρήστης/Επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους της Σύμβασης Χρήσης που ακολουθεί, πριν από την είσοδο-επίσκεψή του στο δικτυακό τόπο του www.philotelismos.gr και την όποια χρήση του περιεχομένου του και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η είσοδος του Συνδρομητή/Χρήστη/Επισκέπτη στον δικτυακό τόπο του www.philotelismos.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του και τη δέσμευσή του, έναντι του κάτωθι φορέα του www.philotelismos.gr, με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί.

 
Εάν ο συνδρομητής/χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους της Σύμβασης χρήσης που ακολουθεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του www.philotelismos.gr.

 Όροι

Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Τα ΕΛΤΑ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.


Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Ο συνδρομητής-χρήστης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.philotelismos.gr (εφεξής: philotelismos.gr ή το Δίκτυο) δίνει τη συγκατάθεσή του και αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που θεωρούνται όλοι ως ουσιώδεις και ισχύουν για το σύνολο των ιστοσελίδων αυτού, ήτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για το εκάστοτε περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές:

Ορισμοί

www.philotelismos.gr: Είναι δικτυακός τόπος στο Διαδίκτυο (Internet World Wide Web). Σε συγκεκριμένες σελίδες η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο για μέλη τα οποία κατέχουν ατομικό κωδικό συνδρομητή- χρήστη (password). Περαιτέρω το www.philotelismos.gr είναι αλληλεπιδραστική δέσμη online πληροφοριών και υπηρεσιών στους συνδρομητές-χρήστες. Μέσω του www.philotelismos.gr είναι δυνατή η αγορά από τους συνδρομητές/χρήστες/επισκέπτες προϊόντων (E-Commerce, B2B & B2C).

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ: Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης (password) στο www.philotelismos.gr και είναι υπεύθυνος για όλους τους κωδικούς και τον τρόπο χρήσης του www.philotelismos.gr από οιονδήποτε χρήστη.

ΧΡΗΣΤΗΣ: Είναι το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στο www.philotelismos.gr ενός συνδρομητή είτε εν γνώσει του είτε εν αγνοία του. Συνδρομητής δύναται ωστόσο να είναι ο ίδιος και χρήστης.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Είναι το φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ιστοσελίδες του www.philotelismos.gr  στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση και χωρίς κωδικό (password).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Είναι ο κωδικός αποτελούμενος από αριθμούς ή και γράμματα, ο οποίος ανήκει σε έναν συνδρομητή του www.philotelismos.gr και του επιτρέπει την πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένας συνδρομητής μπορεί να είναι δικαιούχος περισσότερων κωδικών πρόσβασης.

Κωδικοί Πρόσβασης (password). Απαγορεύεται η εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος χρήσης του www.philotelismos.gr από το Συνδρομητή. Οι κωδικοί πρόσβασης του κάθε συνδρομητή είναι ατομικοί και δεν μεταβιβάζονται. Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των κωδικών πρόσβασης σε οιονδήποτε τρίτο. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στο www.philotelismos.gr από τους υπαλλήλους και συνεργάτες νομικού προσώπου συνδρομητού, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλωθεί ο ακριβής αριθμός και τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτού που θα είναι χρήστες.

Ευθύνη Συνδρομητή/Χρήστη/Επισκέπτη. Ο Συνδρομητής/Χρήστης/Επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου www.philotelismos.gr  αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτό από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ειδικά ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών (passwords) που είναι καταχωρημένοι στο όνομά του. Ως εκ τούτου ο Συνδρομητής δηλώνει και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι του www.philotelismos.gr για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτό από κακή και αθέμιτη -αντισυμβατική ή αδικοπρακτική- χρήση των κωδικών πρόσβασής του ανεξαρτήτου της ταυτότητας του χρήστη και ανεξαρτήτου αν ο χρήστης είχε δηλωθεί για τη χρήση του κωδικού από το Συνδρομητή στο www.philotelismos.gr. Περαιτέρω ο Συνδρομητής συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εκάστοτε χρήση του κωδικού ή των κωδικών του και συνακόλουθα η πρόσβαση και χρήση του www.philotelismos.gr τεκμαίρεται αμάχητα ως γενόμενη από αυτόν τον ίδιο, σε περίπτωση δε νομικού προσώπου-συνδρομητή, από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Δίκτυο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Συνδρομητής/ Χρήστης/Επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.philotelismos.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του www.philotelismos.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Το www.philotelismos.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συναγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το www.philotelismos.gr δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.philotelismos.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το www.philotelismos.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Συνδρομητής /Χρήστης/Επισκέπτης και σε καμία περίπτωση το www.philotelismos.gr.  

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.philotelismos.gr δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως επαγγελματικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια "πελατειακή" σχέση μεταξύ του Συνδρομητή και του www.philotelismos.gr ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.philotelismos.gr ιδίως δεν μπορούν να εκληφθούν ως εγγυήσεις για αύξηση των πωλήσεων, του κύκλου εργασιών των Συνδρομητών/Χρηστών/Επισκεπτών του. Το www.philotelismos.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι συνδρομητές επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. Το www.philotelismos.gr διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ελέγχει, διορθώνει και να μη δημοσιεύει στις ιστοσελίδες του υλικό που του αποστέλλουν οι Συνδρομητές/Χρήστες/Επισκέπτες. 

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites. Το www.philotelismos.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Δίκτυο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

"Δεσμοί" (links) προς το www.philotelismos.gr. "Δεσμοί" προς το www.philotelismos.gr επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του www.philotelismos.gr και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι "δεσμοί" αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

 
Τα newsletters τα οποία ο συνδρομητής επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του www.philotelismos.gr  τυχόν λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το www.philotelismos.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

 
Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop)

 
Το www.philotelismos.gr παρέχει στους συνδρομητές/επισκέπτες / χρήστες του υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. 

Τα ΕΛΤΑ ουδεμία εγγύηση μπορούν να παράσχουν για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυούνται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Τα ΕΛΤΑ ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που τα ίδια δίνουν ή υπηρεσίες που παρέχουν μέσω του δικτυακού τόπου τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΛΤΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης τα ΕΛΤΑ ουδεμία ευθύνη έχουν για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΛΤΑ φέρει το GRECA Trustmark, το σήμα κατατεθέν του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένο μέλος του Συνδέσμου και ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπίσει ο ίδιος σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν –ELTRUN και τον Ecommerce Europe, τον Πανευρωπαϊκό φορέα ηλεκτρονικού εμπορίου.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.philotelismos.gr είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος των ΕΛΤΑ. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τα ΕΛΤΑ, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας των ΕΛΤΑ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τα ΕΛΤΑ ή/και το ηλεκτρονικό τους κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτά καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα των ΕΛΤΑ ή/και του www.philotelismos.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.philotelismos.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.philotelismos.gr  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΛΤΑ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ασφάλεια

Τα ΕΛΤΑ αναγνωρίζουν τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος των ΕΛΤΑ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (user name) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΛΤΑ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα των ΕΛΤΑ (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη /μέλος στα ΕΛΤΑ είναι εμπιστευτικές και τα ΕΛΤΑ έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Τα ΕΛΤΑ δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που τα ΕΛΤΑ χρησιμοποιούν τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων τους, φροντίζουν για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.


Αγορά Προϊόντων

Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε γραμματόσημα (ταχυδρομικά τέλη), φιλοτελικά προϊόντα, προπληρωμένα προϊόντα, προϊόντα συσκευασίας, κάρτες τηλεφωνίας, είδη λαϊκής τέχνης, προϊόντα ΕΛΤΑ κα.

Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών, που εμφανίζεται στην αριστερή στήλη της οθόνης σας.

Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν με όσο το δυνατόν λιγότερα "clicks". Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την "αναζήτηση", που θα σας οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.

Τα ΕΛΤΑ κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 800 11 82 000 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Το τιμολόγιο της παραγγελίας αποστέλλεται μαζί με τα προϊόντα.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Παρακολούθηση Εξέλιξης Παραγγελίας

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας μέσα από το www.philotelismos.gr επιλέγοντας "Ιστορικό Παραγγελιών".

Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα των ΕΛΤΑ σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητά του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που μας καταβάλατε

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά και

β) εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος

Τα ΕΛΤΑ ευθύνονται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά τους, οπότε και δεν ευθύνονται για ελαφρά αμέλεια.

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΛΤΑ. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω email ή στα τηλέφωνα 800 11 82 000
  2. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)


Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω "back" και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί "διαγραφή". Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email eshop@elta-net.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος,  επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου ή στο email eshop@elta-net.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας. Σε περίπτωση που παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και επιθυμείτε την ακύρωση της, τότε επικοινωνήστε στο email eshop@elta-net.gr και δώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Ωστόσο, η κατάσταση (status) της παραγγελίας δεν θα αλλάξει στη σελίδα του λογαριασμού σας.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΕΛΤΑ δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες, Visa, Mastercard και Euroline. Οι συναλλαγές σας με πιστωτική κάρτα θα γίνονται πάνω στο e-POS της τράπεζας Eurobank (redirection) και έχουν το επίπεδο ασφάλειας της υπηρεσίας της τράπεζας. Επιπλέον, κανένα στοιχείο της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποθηκεύεται στους servers των ΕΛΤΑ.

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρείας μας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει μόνο για το εσωτερικό της χώρας και για τις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης (ανεξαρτήτου βάρους) και για όλη την Υπόλοιπη Ελλάδα στην περίπτωση που το δέμα δεν ξεπερνάει τα 6kg. Δεν ισχύει για αποστολές στο εξωτερικό.

Πληρωμή μέσω Paypal (προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού Paypal):

Εφόσον επιλέξετε ως μέθοδο πληρωμής την καταβολή του αντίτιμου της παραγγελίας μέσω Paypal θα μεταφερθείτε στη σελίδα της PayPal (www.paypal.com) όπου και θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία του PayPal λογαριασμού σας και στη συνέχεια θα ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων του ΕΛΤΑ είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής του: καταστήματα, κατάλογοι, ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, σε επιλεγμένα προϊόντα δημιουργήσαμε τις ονομαζόμενες "προσφορές", όπου η τιμή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφέρει από τα υπόλοιπα κανάλια διανομής και ισχύει μόνο για αγορές μέσω αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποστολή στο χώρο σας. Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Για το λόγο αυτό σάς συνιστούμε και στις περιπτώσεις "προσφοράς", πριν από κάθε πληρωμή και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας να επικοινωνείτε για επιβεβαίωση της τιμής αυτής στο email eshop@elta-net.gr ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.


Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Ολοκλήρωση παραγγελίας:

Με το που ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός της παραγγελίας σας.

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης:

Οι ημέρες παράδοσης είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9:00 πμ μέχρι 17:00 μμ (για Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο). Για την υπόλοιπη Ελλάδα ισχύουν οι ώρες από τις 9.00 πμ μέχρι 14:00.

Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν παράδοση: Παραλαβή προϊόντων:

Κάντε την ηλεκτρονική παραγγελία σας μέχρι τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή και τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν την παραγγελία σας εντός 5 εργασίμων ημερών στην Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη (στις Πρωτεύουσες των Νομών) και σε 6 ημέρες στα νησιά, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης, οι οποίοι παρατείνονται αναλόγως .

Για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες σας ισχύουν τα παρακάτω μεταφορικά έξοδα:

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 3,00 €

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 5,00 €

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 3,00 €

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50,00 €

Παραλαβή σε κατάστημα

Μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας ΔΩΡΕΑΝ σε ένα από τα Καταστήματά μας, επιλέγοντας "Παραλαβή από το κατάστημα" και το κατάστημα που σας εξυπηρετεί από την λίστα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση της παραγγελίας με κάρτα ή paypal.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να "κολλήσει" στο τελωνείο ή στη μεταφορά της, με αποτέλεσμα να μην έχουμε το προϊόν στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας.

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

Σε περίπτωση που ενώ έχετε πληρώσει (με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή Paypal) παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα στη διασύνδεση του συστήματος πληρωμής και του συστήματος παραγγελιών των ΕΛΤΑ. Ενδέχεται να μην έχετε λάβει και επιβεβαιωτικό e-mail με την παραγγελία σας. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε στο email eshop@elta-net.gr ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου ώστε να το επιλύσουμε.

Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

  1. Ο ΕΛΤΑ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.
  2. Ο ΕΛΤΑ δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση
  3. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί
  4. Βάλετε τη διεύθυνση αποστολής του ΕΛΤΑ στη safe list σας
  5. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter του ΕΛΤΑ, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.
  6. Η ενημέρωση από τον ΕΛΤΑ, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία στον ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένο ενημερωτικό μήνυμα (email) σχετικά με την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτής της ενημέρωσης, η αποστολή της οποίας, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Το e-mail αυτό σας καλούμε να φροντίζετε να μπορεί να φτάσει σε εσάς και να το διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λάβετε το σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση.

Τροποποιήσεις 

Το www.philotelismos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο της Σύμβασης Χρήσης καθώς και για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Για τις αλλαγές αυτές το www.philotelismos.gr οφείλει να ενημερώσει αμέσως με e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ήθελε κριθεί τους συνδρομητές/χρήστες/ επισκέπτες του. Ως εκ τούτου η εξακολούθηση της εισόδου και χρήσης του www.philotelismos.gr ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συνδρομητή-χρήστη-επισκέπτη αποδοχή των τροποποιήσεων και των όρων αυτών. Ειδικά ο Συνδρομητής, ενόψει των δηλώσεων και εγγυήσεών του ανωτέρω υπό τον τίτλο "ευθύνη του Συνδρομητή" συμφωνεί και αποδέχεται ότι η χρήση των κωδικών του και η πρόσβαση στο www.philotelismos.gr μετά τις εκάστοτε ως άνω τροποποιήσεις τεκμαίρεται αμάχητα ως αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών από τον ίδιο το Συνδρομητή, ο οποίος δεσμεύεται ανεξαρτήτου της ταυτότητας του χρήστη. 

Λοιποί όροι

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του Συνδρομητή/Χρήστη/Επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή, στην ηλεκτρονική της μορφή. Το www.philotelismos.gr και ο Συνδρομητής διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν οποτεδήποτε μονομερώς τη Σύμβαση χρήσης είτε μέσω e-mail είτε με Fax με άμεση ενέργεια. 

 

Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη εδώ.